Delegation Leader
Boyko Blajev Bantchev
Deputy Leader
Katalina Petrova Grigorova
Contestant
Momchil Slavchev Tomov
19 years and 5 months
Contestant
Rumen Hristov Hristov
15 years and 12 months
Contestant
Anton Georgiev Anastasov
18 years and 6 months
Contestant
Ivan Vergiliev Georgiev
19 years and 4 months