Delegation Leader
Bakhyt Turganbayevich Matkarimov
Deputy Leader
Azhar Rakhletova
Contestant
Amir Ashimkhanovich Tulegenov
18 years and 3 months
Contestant
Madiyar Aitbayev
17 years and 4 months
Contestant
Darkhan Akzholov
16 years and 10 months
Contestant
Ali Dautalinov
15 years and 4 months